Công văn  chỉ đạo, quản lý dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19